Prispevki

Za zmanjšanje možnosti požara in posledic tega, skrbi listina, ki jo imenujemo požarna varnost. Pravilniki usmerjajo in varujejo pred, med in po nastali situaciji. Vsaka stavba, kjer se nahaja večje število ljudi mora imeti na vidnem mestu vpogled v požarni red in evakuacijsko pot. Iz slike je potrebno  v trenutku razbrati, kje točno se nahajamo, kako varno zapustimo prostor, kje so gasilni aparati ter javljalniki, kako poteka evakuacijska poti in lokacija oziroma varno mesto, kjer se zberemo. Da pa do takšnih situacij ne pride, je na nas, da zmanjšamo oziroma odstranimo vse dejavnike, ki bi to lahko povzročili.

požarna varnost

Da bo podjetju, ki se ukvarja s tovrstnimi zadevami zaupalo čim več strank jim njihovo računovodstvo poleg birokratskih del tudi svetuje pri poslovnih odločitvah. Kontroling pomeni oblikovanje in sprejemanje poslovnih ciljev, zato, da boste v svojem poslu uspešnejši. Nekateri  to urejajo sami, drugi pa imajo posebne službe, ki skrbijo za usmerjanje proti vrhu. Da bo vaše poslovanje tudi varno, poskrbite da bodo ljudje, ki se spoznajo na tovrstno delo skrbeli in vas seznanjali o vsem kar potrebuje požarna varnost v stavbah.

Kaj je kontroling?

Z njim na enostaven in pregleden način dobimo prikaz stanja podjetja na različnih področjih. Podlago za odločanje dobimo iz sistema, ki generira podatke. S pomočjo poročil poslovodstvo ocenjuje napredek in stanje poslovanja, kasneje pa se  sprejmejo poslovne odločitve. Kontroling ima štiri osnovne funkcije in sicer: planiranje, kontroliranje, informiranje in usmerjanje. Vse to pomaga uporabnikom znotraj podjetja, da je upravljanje kakovostno, odziv na spremembe pa pravočasen.

kontroling

Tudi požarna varnost, ki se mogoče na prvo žogo zdi, da pri njih kontroling ni tako potreben, potrebuje službe oziroma računovodstva, ki pomagajo pri tovrstnih svetovanjih. Komunikacija med posameznimi segmenti je nujna, da ne pride do zamujenih poslovnih priložnosti. Nadzor nad dobičkonosnostjo in likvidnostjo podjetja je nujen, saj le tako lahko pravilno alociramo stroške na posamezne storitve ali izdelek, ter opredelimo, na kakšen način bomo ustvarili več dobička.

Požarna varnost v stavbah je nujna

Namenjena je varovanju ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijami ter zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Koliko pozornosti po ji dejansko posvetimo? Premalo in še vedno je to tema o kateri smo premalo osveščeni. Na žalost sta nepazljivost in pomanjkljivo razumevanje vzrokov za nastanek ognjenih zubljev še vedno razlog da zagori.  Šele ko pride do izbruha in so ogrožena naša življenja, se spomnimo na izobešene listine v stavbi.

Da bo požarna varnost dosegla svoj namen je treba upoštevati pravila požarno varne gradnje. Objekt mora biti zasnovan tako, da se ogenj v primeru takšne nesreče ne razširi na druge zgradbe, konstrukcija same zgradbe mora določen čas obdržati svojo stabilnost, zato morajo biti tudi materiali s katerimi je grajena, temu primerni, po potrebi pa mora biti stavba razdeljena na posamezne sektorje. Naprav za gašenje naj bo dovolj, prav tako evakuacijskih poti, ki  bodo vodile na površine, kjer bodo imeli dostop tudi gasilci.

Postopek ukrepanja v primeru požara

Ob klicu  na 112 se najprej predstavimo, povem kje in kaj gori in ali so v bližini vnetljiva sredstva. Ogenj velik približno dva kvadratna mesta poskušamo pogasiti sami z ročnimi gasilnimi aparati, mokrimi krpami, peskom ali zemljo. Po izvedbi prvih ukrepov sledi organizirana evakuacija ljudi iz objekta po začrtanih evakuacijskih poteh, še prej pa preverimo, če je kdo poškodovan ali pogrešan. Preverimo še, če je pot gasilcem omogočena in se umaknemo na varno razdaljo, kjer jih ne bomo ovirali.

Če smo že tako prišli tako daleč, da se rešujemo iz goreče stavbe, nam tukaj kontroling ne bo več pomagal, zato je priporočljivo, da se izpopolnjujemo kot veli požarna varnost, da ni enkrat prepozno. Glavno je da smo sami vešči pri gašenju oziroma da znamo posledice vsaj omiliti, če že ne preprečiti. Sicer je reakcijski čas gasilcev zelo hiter, vendar če jim lahko prihranimo kakšno intervencijsko pot, nam bodo hvaležni.

Kaj storiti ko zagori v objektu?

V primeru, da je požarna varnost že ušla izpod nadzora, mi pa smo se znašli v prostoru, ki se polni z dimom je edina rešitev ta, da se uležemo na tla, kjer je manj strupenega dima in se poskušamo odplaziti proti izhodu. Če nam zagori obleka, plamen zadušimo z valjanjem po tleh ali s pregrinjalom, da zaustavimo dotok kisika, s katerim se ogenj hrani. Zato, ker je preventiva boljša kot kurativa, moramo z viri, ki lahko povzročijo takšen kaos, ravnati preudarno in pa že pri samem projektiranju oziramo rekonstrukciji objekta vedeti kako  ga zavarovali pred takšnimi katastrofami, za kar poskrbi tudi služba za kontroling.

požarna varnost

Z namestitvijo ognjevarnih tal, sten in požarnih vrat je  del zaščite že zagotovljen, sami pa moramo poskrbeti, da ob nastali situaciji znamo trezno odreagirati, kar nam tudi pomaga vaja, ki jo opravimo vsaj enkrat letno in jo  vodijo ter  nadzorujejo za to usposobljene osebe. Paniko bomo lahko črtali s seznama, če se bomo teoretično in praktično spoznali z ukrepi za ravnanje v takšnih situacijah. Več znaš – več veljaš, tukaj pa lahko rešiš tudi življenje, ali preprečiš nezgodo, če je tvoje delo kontroling.

Delovanje podjetja, ne glede na to, kako veliko je, mora ustrezati zakonskim predpisom, ki se nanašajo na različna področja. In eden ključnih je tudi ta, da za zaposlovalec svoje zaposlene zagotovi ustrezne ukrepe za zdravje in varnost pri delu, ki jih zahteva zakon ZVZD-1. Ta določa, da morajo vsi zaposleni, ne glede na obliko pogodbe (določen ali nedoločen čas, študentska zaposlitev, samostojni podjetnik ipd.) opraviti usposabljanje za varnost pri delu in opraviti izobraževanje, ki ga zahteva požarni red. Seveda je na koncu odvisno od same narave zaposlitve, kako zahtevno in podrobno je to. Ravno zaradi tega je tudi vsako izobraževanje in pridobivanje dokumentacije nekoliko drugačno in prilagojeno specifičnim zahtevam. V kolikor iščeš ponudnika, kjer lahko vse to opraviš na en mah, preveri tukaj, saj je podjetje Projekt Varnost pravi naslov za to.

varnost pri delu2

Ocena tveganja in usposabljanje za varnost pri delu

Zaposlovalec mora za za vsako mesto izvesti oceno tveganja in jo dokumentirati v posebni izjavi. S tem ovrednoti morebitna tveganja in zdravje zaposlenih ter dobi sistematičen pregled vseh vidikov delovnega procesa. Dokument za varnost pri delu tako obsega različne obveznosti:

  • usposabljanje zaposlenih ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, razporeditvi na drugo mesto, ob uvajanju nove tehnologije ali ob spremembi procesov, ki lahko povzročijo spremembo za varnost pri delu
  • zagotavljanje različnihi ukrepov, npr: overjanje različnih nalog, ki zagotavljajo varnost pri delu, požarni red, evakuacija, obveščanje zaposlenih o novih tehnologijah in možnostih za poškodbe, zagotavlja zdravstvene preglede zaposlenih, periodične preiskave in preizkus opreme …
  • obveščanje o morebitnnih tveganjih s pisnimi in ustnimi obvestili in navodili
  • ocenjevanje tveganja, kjer zaposlovalec ovrednoti tveganja in nevarnosti
  • zagotovitev prve pomoči zaposlenim in sprejetje ukrepov za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči

Projekt Varnost

Zadovoljni zaposleni = uspešno podjetje

Ali veš, da imajo razmere in medsebojni odnosi v službi velik vpliv na uspešnost podjetja? Stabilna, zanesljiva in zdravju neškodljiva služba bistveno prispeva k uspešnemu poslovanju in zadovoljstvu zaposlenih. Dobre razmere izboljšajo produktivnost, zmanjšajo odsotnost zaposlenih zaradi bolniške odsotnosti in posledično izboljšajo rezultate podjetja. Na drugi strani pa slabe razmere vodijo do več bolniških odsotnosti, več poškodb pri delu, več zdravstvenih okvar in bolezni, več stresa ipd.

Pri zahtevnejših opravilih na zaposlene seveda prežijo nepredvidljive poškodbe in nesreče, za ravnanje v katerih so tudi primerno pripravljeni. Vendar veliko več škode kot poškodbe lahko povzročijo skriti uničevalci, ki ne neposredno vplivajo na počutje in zdravje zaposlenih. To so na primer neergonomska miza ali stol pri daljšem sedenju, premeščanje težkih bremen brez ustreznih pomagal, opravki z nevarnimi snovmi, škodljivi hrup, neustrezna temperatura, vlažnost ali razsvetljava … Vse to so dejavniki, ki v veliki meri vodijo v bolniške odsotnosti, dolgoročno pa vplivajo tudi na slabo počutje, ter psihično in fizično sposobnost zaposlenih.

varstvo pri delu

Kaj pa požarni red?

Poleg vsega tega mora zaposlovalec oz. uporabnik poslovnih ali industrijskih objektov zagotoviti tudi požarni red, to je tisti dokument z rdečim robom, ki ga lahko opazite v vsakem skupnem prostoru, bodisi v službi, bodisi v večstanovanjski ali javni stavbi. Ta ni sam sebi namen, temveč služi za to, da se v minimalizirajo možnosti za vnetje in gorenje, v primeru nesreče pa da se zmanjša ogroženost zaposlenih in objekta samega.

Če požarni red ni opravljen, so poleg resnega ogrožanja življenja in zdravja zaposlenih ogrožene tudi zavarovalne premije. Namreč, v kolikor zaposlovalec ne upšoteva predpisov, mu zavarovalnica zaradi neizpolnjevanja zakonskih obveznosti ne izplača zavarovalne premije za življenjska zavarovanja, zavarovanje premoženja in odškodnine zaradi povzročene škode. Povrhu vsega pa vam inšpektor napiše še kazen.

varnost pri delu1

Kaj je zajeto v tem dokumentu?

Požarni red je osnovni dokument, ki narekuje postopanje v objektih v primeru gorenja. Listina opredeljuje organizacijo varstva z nalogami in dolžnostmi odgovornih oseb oz. zaposlenih. Skladno z danimi razmerami so določeni tudi preventivni in aktivni ukrepi ter navodila za ravnanje v nevarni situaciji.

Dokumentacija tako vsebuje:

  • odstranjevanje gorljivih snovi iz požarno ogroženih prostorov,
  • predvideno število uporabnikov glede na namembnost objekta in prostorov,
  • ukrepe, ki se navezujejo na možnost eksplozije, gorljivih odpadkov ter vžiga električnih, plinskih in drugih naprav,
  • ukrepe za hitro intervencijo in evakuacijo,
  • načine in kontrolo izvajanja ukrepov z vrstami usposabljanj zaposlenih.

varnost pri delu

Kako pogosto je potrebno obnavljati oz. pridobivati to dokumentacijo?

Za požarni red način in pogostost kontrolnih pregledov določi oseba, ki je zadolžena za izvajanje tovrstnih ukrepov v objektu. K temu sodi dosledno ugotavljanje stanja opreme, sredstev in naprav. Največkrat je dokumentacijo potrebno dopolniti in prilagoditi ob spremembah v objektu, na primer pri spremembi organizacije ali rekonstrukciji.

 

Preveri tukaj, kje lahko opraviš vse na enem mestu

Za vse te dokumente se lahko kadarkoli obrneš na podjetje Projekt Varnost iz Ljubljane, kjer bodo poskrbeli za strokovno in kakovostno izobraževanje vseh zaposlenih. So strokovno podkovani na različnih področjih zakonodaje in imajo večletne izkušnje z različno velikimi slovenskimi podjetji. Njihova ključna prednost je prilagodljivost. Namreč, po želji lahko zaposlene pošlješ na izobraževanje k njim, v primeru večjih skupin pa se prilagodijo vam in izobraževanje izvedejo na sedežu vašega podjetja.